Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Historia szkoły

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W TOKARNI
           Ograniczona ilość materiałów źródłowych oraz brak przekazów ustnych powodują, iż bardzo trudno jest odtworzyć początki działalności szkoły w Tokarni. W okresie przedrozbiorowym oświata na Ziemi Myślenickiej była domeną nielicznych szkół parafialnych, jedynych placówek nauczania na tym terenie. Tokarnia nie posiadała własnej parafii (należała do Parafii w Łętowni), można się więc domyślać, iż nie było tutaj szkoły. Teksty źródłowe informują o istnieniu szkoły parafialnej w Łętowni w XVIII w. (1763r.) (Cieślik 2001). Wielce prawdopodobne jest, że do tej szkoły uczęszczały również dzieci z Tokarni. Pewnym punktem zaczepienia jest data związana z istnieniem szkoły w Więcierzy w 1868r. (Cieślik 2001). Prawdopodobne jest, iż taka szkoła, finansowana przez samorząd, powstała także w Tokarni. W roku 1872 wprowadzone zostało, na mocy uchwały Sejmu Krajowego, bezpłatne nauczanie i obowiązek szkolny. Od tego czasu o wiele szybciej postępowała sprawa nowych szkół, również we wsiach powiatu myślenickiego. Być może w Tokarni została utworzona szkoła ludowa właśnie w latach siedemdziesiątych XIX w. Jednym z pierwszych dostępnych materiałów źródłowych świadczących o istnieniu szkoły w Tokarni jest list Józefa Wojtasika, nauczyciela z Tokarni, do wójta gminy w Łętowni z 1891r.(prywatne archiwum J. Wrony). Według przekazów ustnych ludzi uczęszczających do szkoły w Tokarni na początku XX wieku, szkoła nie posiadała własnego budynku. Izbę na potrzeby szkoły wynajmowano na roli Wierdonki, u Janika, gdzie uczył nauczyciel Haberny. Była to chałupa kryta słomą. W jednym pomieszczeniu mieszkała rodzina, a w drugim dzieci uczyły się pisać i czytać. Uczniowie nie posiadali książek ani zeszytów, tylko rysiki i tabliczki(za J. Wroną). Jednak nauka w końcu XIX i na początku XX wieku była niewystarczająca. Wielu mieszkańców Tokarni nie potrafiło czytać ani pisać, nie potrafiło się nawet podpisać. Świadczą o tym zachowane z tamtego okresu dokumenty, na których widnieje zamiast podpisu – krzyżyk.W okresie I wojny światowej istniała na terenie Tokarni jednoklasowa szkoła ludowa. Mówi o tym zachowane świadectwo z czerwca 1917 roku. Można na jego podstawie wnioskować, że klasa była dość liczna. Uczeń o nazwisku zaczynającym się na literę K znajdował się pod numerem 27. Nauczyciele uczący w tym okresie to: p. Maria Zarembska, p. Bronisława Krzyżanowska i ks. Józef Wróbel. Skala ocen na świadectwie, zwanym zawiadomieniem szkolnym, to:
1. Zachowanie się: chwalebne, zadawalające, odpowiednie, mniej odpowiednie, nieodpowiednie
2. Pilności: wytrwała, zadawalająca, dostateczna, niejednostajna, mała
3. Postępu: bardzo dobry, dobry, dostateczny, mierny, niedostateczny
4. Porządku zewnętrznego: bardzo staranny, staranny, mniej staranny, niestaranny, niedbały.
Na początku lat dwudziestych XX wieku dalej wynajmowano pomieszczenia na potrzeby szkoły w chłopskich chałupach ( np. na roli Gwiżdże). Trudne warunki lokalowe uległy poprawie pod koniec lat dwudziestych lub na początku lat trzydziestych XX wieku,
kiedy oddano do użytku murowany budynek szkolny na roli Dziubras (obecnie budynek Urzędu Gminy). Mieściły się tam dwie duże klasy oraz mieszkanie dla kierowniczki szkoły. Do szkoły podstawowej I stopnia (a taka znajdowała się w Tokarni) dziecko
uczęszczało siedem lat: do klasy I –jeden rok, do II –jeden rok, do III – dwa lata i do IV –trzy lata. Tym sposobem kończyło tylko 4 klasy (Mysiński, także wspomnienia K. Pasiowiec). W czerwcu 1932 roku Parafię i szkołę w Łętowni oraz szkołę i kościółek w Tokarni
wizytował Ks. Kardynał Adam Stefan Sapieha (Dzwon Niedzielny 1932).
W czasie II wojny światowej okupant zezwolił na działanie szkół powszechnych. W Tokarni istniała dwuklasowa polska szkoła powszechna. Mieściła się w budynku szkoły sprzed wojny. Nauczyciele uczący w okresie II wojny światowej w Tokarni to: kierowniczka
p. Kornelia Szymańska, p. Czesława Czaplińska, ks. Antoni Gagatnicki. Ze względu na trudne warunki, biedę, brak ubrania i obuwia oraz choroby, dzieci opuszczały dużo zajęć i niejednokrotnie nie kończyły szkoły. Po zakończeniu II wojny światowej uczniowie kontynuowali naukę w Publicznej Szkole Powszechnej, mieszczącej się w tym samym budynku. Nauka trwała siedem lat. Nauczycielami uczącymi w szkole w tym okresie byli ks. Antoni Gagatnicki do 1946r. , p. Czesława Czaplińska i kierowniczka p. Kornelia Szymańska, którą uczennice wspominają jako osobę surową, wymagającą i elegancką , na której mogły się wzorować, uczyć prawidłowej postawy i dbania o siebie. (za Z. Borowską). Kierowniczka zajmowała mieszkanie w szkole. Pozostali nauczyciele mieszkali w wynajętych kwaterach we wsi.
Nauczyciele, którzy byli zatrudniani w kolejnych latach w szkole w Tokarni to: p. Ryszarda Zapałowicz dochodząca z Krzczonowa, p. Lidia Dziaszek z Łętowni, ks. Wójcik z Łętowni, p. Chmiel – nauczycielka języka rosyjskiego.
W szkole mieściły się dwie duże klasy. W klasach było ciepło, ogrzewano je piecami opalanymi drewnem. W klasach znajdowały się ławki połączone ze stolikami. W każdym stoliku był kałamarz. Dzieci same kupowały atrament do pisania. Dzieci, które wcześniej przyszły do szkoły, podczas brzydkiej pogody, czekały na korytarzu szkolnym na rozpoczęcie lekcji. Na przerwach można było wyjść na podwórko, aby się pobawić, poskakać na skakance. Jeden raz w tygodniu chłopcy dostawali do grania piłkę. Do szkoły uczęszczały także dzieci ze znajdującego się w budynku dworskim Domu Dziecka sierot wojennych. Kierowniczka p. Kornelia Szymańska nie uległa naciskom i nie usunęła krzyży z klas. Przedmioty, których uczono się po wojnie to: religia, j. polski, j. rosyjski, historia, geografia, przyroda, matematyka, fizyka, śpiew, prace ręczne, rysunek, wychowanie fizyczne. Jeden raz w roku dzieci szły do biblioteki znajdującej się u państwa Byliców w Łętowni. (za J. Pasiowiec). Dom Dziecka sierot wojennych istniał w budynku dworskim do roku 1952. W tym też roku do budynku dworskiego przeniesiono szkołę. Nowym kierownikiem szkoły został na jeden rok p. Józef Durek z Jordanowa. W rok później, w 1953r. stanowisko kierownika szkoły w Tokarni objął p. Marian Kuc

ZE WSPOMNIEŃ PANI ZOFII FLAGI I PANI BARBARY KUC
Po parcelacji majątku dziedzica Targowskiego w roku 1945, w budynku dworku w Tokarni utworzono Dom Dziecka dla sierot wojennych, objęty patronatem przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Po likwidacji Domu Dziecka, w roku 1952, przeniesiono szkołę ze starego budynku, w którym obecnie znajduje się Urząd Gminy, do dworku. Funkcję kierownika przez jeden rok pełnił p. J. Durek, a nauczyciele uczący w tamtym okresie w Tokarni to: p. Czaplińska, p. Myśliwiec. Dworek składał się z dwóch budynków: starego, parterowego, drewnianego i drugiego piętrowego, murowanego. Na parterze obu budynków mieściły się sale lekcyjne, kancelaria i biblioteka. Piętro przeznaczone było na mieszkania dla nauczycieli. W dniu 29 sierpnia 1953 roku do pracy zgłosiła się nauczycielka p. Zofia Mirek (Flaga) z Krościenka. Jako pierwsza została poproszona o odbiór szkoły od byłego kierownika p. J. Durka. W skład komisji przekazującej wchodzili: przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego p. Piotr Jędroszak i sołtys p. Wojciech Flaga. Następnego dnia do pracy zgłosili się nauczyciele: p. Krystyna Nagieć, z okolic Krakowa i p. Helena Kita (Dudzik), z Krościenka. Z Łętowni dojeżdżał ksiądz Wójcik. Późnym wieczorem zgłosił się nowo mianowany kierownik tej szkoły p. Marian Kuc, który został przeniesiony z Glichowa. Po rozpoczęciu roku szkolnego kierownik p. Kuc przejął protokoły odbioru szkoły od p. Mirek. W roku 1954 zatrudniono kolejnych nauczycieli: p. Barbarę Gaździcką (Kuc) z Poronina i p. Wiesławę Żymiewicz z Proszowic, a w roku 1958 p. Joannę Kanię (Stręk) z Harbutowic. W latach 1959- 1970 w Tokarni zostali zatrudnieni następujacy nauczyciele:
p. Zofia Gamoń (Kurek) z okolic Limanowej, p. Zofia Ziemiańska (Zadora) ze Szczyrzyca , p. Celina Gwiżdż (Mizera) z Naprawy, p. Bronisława Paź (Flaga) z Tęczyna, p. Stanisława Słowik ze Starego Sącza, p. Władysława Rudnik (Szymanek) z Bratucic, p. Helena Gawlak ze Skomielnej Czarnej, p. Teresa Gierat (Słonina). Przy Szkole Podstawowej w Tokarni organizowane były różne kursy:
– wieczorowy kurs dla osób, które nie miały ukończonej siódmej klasy (na ten kurs uczęszczali pracownicy GS-u, milicjanci i mieszkańcy, którzy chcieli ukończyć szkołę podstawową),
– wieczorowy kurs przysposobienia rolniczego.
Później, dla młodzieży kończącej szkołę podstawową, chcącej pracować na roli, założono Szkołę Rolniczą.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej z Tokarni brali czynny udział w życiu kulturalno-oświatowym środowiska. Społecznie pełnili dyżury w klubie (organizowano tam zgaduj –zgadule, wieczorki literackie, spotkania autorskie, konkursy), udzielali się w Kole Gospodyń Wiejskich. Nauczycielka p. Zofia Mirek (Flaga) została sekretarzem Koła, a p BarbaraGaździcka (Kuc) jego skarbnikiem. Ponieważ w Tokarni nie było jeszcze prądu (pracowałosię przy lampach naftowych i świecach), kierownik szkoły p. M. Kuc postarał się o agregat, starał się także o elektryfikację wsi. Był także inicjatorem różnorodnych działań na rzeczśrodowiska, m. in. budowy nowej szkoły, drogi, Ośrodka Zdrowia. W roku szkolnym 1970/1971oddano do użytku nowo wybudowaną szkołę – Zbiorczą Szkołę Gminną, do której dowożono młodzież z Krzczonowa. W związku ze zwiększoną ilością oddziałów w szkole przeniesiono część nauczycieli z Krzczonowa do pracy w szkole w Tokarni: p. Jadwigę Zduń, p. Tadeusza Zdunia,, p. Zofię Policht (Mizerę) i p. Stanisława Wintera. Zatrudniono też nowych nauczycieli: p. Stanisławę Cygan, p. Teresę Kowalik (została przeniesiona z Więciórki), p. Zofię Kulę, p. Barbarę Bachmat, p. Krystynę Śliwę ( która pracuje w szkole do dzisiaj ), p. Jolantę Betkę (Janiczak), p. Janinę Dziadkowiec (Słoninę), p. Janinę Kołodziej (Hobot), p. Mariana Panasiewicza, p. Andrzeja Mirka, p. Danutę Jakubowską, p. Pawła Kowalskiego. W 1984 roku na wcześniejszą emeryturę odszedł p.M. Kuc. Na jego miejsce, na zastępcę dyrektora szkoły w Tokarni, którym był p. Paweł Kowalski, powołano p. Tadeusza Koczonia. Zatrudniono także nowych nauczycieli: p. Bożenę Koczoń., p. Zofię Bodziony (Zadora). W kolejnych latach w Szkole Podstawowej w Tokarni zatrudnieni zostali nauczyciele: p. Grażyna Hanusiak, p. Marta Hanusiak, p. Krystyna Pęcek (Gierat), p. Agata Słonina, p. Danuta Stachańczyk, p. Ewa Szymanek (Kawończyk), p. Maria Flaga (Słonina), p. Elzbieta Krupa, p. Irena Hobot , p. Marian Cieślik, p Kazimierz Gaździcki , p. Ewa Majerek oraz nauczyciele, którzy nadal pracują w Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni: p. Jadwiga
Pietrzak, p. Krystyna Romaniak, p. Anna Kosek (Paździor), p. Zdzisław Krupa, p. Danuta Grela, p. Zofia Pasiowiec (Makuch), p. Małgorzata Majerek , p. Ryszarda Gaździcka, p. Elzbieta Pęcek, p. Jolanta Czyszczoń (Kiełtyka).
(Nie uwzględniono tutaj kolejności zatrudnienia).

DALSZA CZĘŚĆ HISTORII SZKOŁY
W roku 1959 Szkoła Podstawowa w Tokarni jest pełną siedmioklasową szkołą „niezbiorczą”. Granice obwodu szkolnego pokrywają się z granicami wsi Tokarnia: od strony wschodniej granica biegnie od mostu na rzeczce „Jaworzynce”, w kierunku północnym wzdłuż tejże rzeczki, potem skręca na zachód, przecinając rolę „Luberdy” (z roli „Luberdy” do Szkoły Podstawowej w Tokarni należą tylko dwa domy: p. Zadorów i p. Korzeni). Następnie granica obwodu szkolnego biegnie w kierunku południowo – zachodnim i obejmuje role „Dział Wyżni” i „Dział Niżni”, schodzi ku drodze prowadzącej na Więcierzę (obejmując dwa domy – p. Funków i p. Hanusiaków). Od tych domów granica obwodu szkolnego biegnie na szczyt góry Kokorzyk, a stamtąd w kierunku południowym do granicy i drogi wiodącej do Skomielnej Czarnej, pozostawiając w obwodzie Tokarni rolę „Gębkową” i „Wierdonkową”, następnie biegnie do granicy Łętowni i od strony południowej przecina drogę do Łętowni, biegnie wzdłuż granicy powiatu, aż do szczytu góry Zębalowej. Z tego szczytu skręca wyraźnie na północ pozostawiając po lewej stronie w obrębie obwodu rolę „Kocurową”, dalej granica biegnie potokiem pokrywając się z granicą wsi, obejmując role „Proszki” i „Fuły”, dochodzi do drogi wiodącej do Krzczonowa, do mostu na „Jaworzynce”. (Archiwum Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni) Granice obwodu szkoły zostały potwierdzone pismem z roku 1968. (Archiwum Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni) W roku szkolnym 1970/1971oddano do użytku nowo wybudowaną szkołę – ( budynek, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum). Od 1 września 1973 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tokarni jest Zbiorcza Szkołą Gminną, do której uczęszczają dzieci z miejscowości Tokarnia oraz z Krzczonowa i Więciórki z klas V – VIII. (Archiwum Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni) W roku 1987 rozwiązano Zbiorczą Szkołę Gminną dla Gminy Tokarnia i przekształcono ją w Szkołę Podstawową Nr 1 z klasami I – VIII. Do obwodu tej szkoły należały nastepujące osiedla: „Zagrody”, „Dział Niżni” i „Dział Wyżni”, „Tarnów”, „Fuły”, „Młyny”, „Proszki”, „Kocury”, „Dziury”, ”Gwiżdże”, „Hoboty”, „Urbany”, „Cipory”, „Parchule”, „Ciporki” „Wierdonki”, „Gębki”, „Bierówki”,„Bryle”, „Dziubrasy”, „Kluski”, „Szewcy”, „Funki”. Osiedla „Luberdy” i „Łocki” włączono do obwodu Szkoły Podstawowej w Zawadce. Ponadto szkoła przyjmowała uczniów z Krzczonowa uczęszczających do klas VII- VIII. (Archiwum Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni) Z dniem 1 września 1999 roku Szkolę Podstawową Nr 1 w Tokarni o strukturze klas I – VIII przekształcono w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VI, do obwodu, której należy wieś Tokarnia. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni do roku 1984 był p. Marian Kuc.
Następnie stanowisko dyrektora objął p. Paweł Kowalski, dalej od 1986r.p. Tadeusz Koczoń, a w roku 1989 p. Matylda Karbownik. Od 1 września 1990 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni jest p. Krystyna Romaniak. 14 października 1991 roku Szkole Podstawowej w Tokarni nadano imię Księdza
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i ustalono nazwę w następującym brzmieniu: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni. Nadmienić należy, że starania o to, by szkoła nosiła takie imię, czynili zarówno nauczyciele szkoły, jak i rodzice i uczniowie. Mszę Świętą, w czasie uroczystości nadania imienia szkole, odprawiał Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski. W uroczystości brali udział: Kurator Oświaty i Wychowania w Krakowie p. Jerzy Lackowski, przedstawiciele Delegatury KOiW w Myślenicach, Ksiądz Proboszcz Jan Mach, władze gminy Tokarnia wraz z przedstawicielami Rady Gminy , byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni, dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół i przedszkoli, dyrektorzy i pracownicy wszystkich instytucji działających na terenie Tokarni, nauczyciele i uczniowie szkoły oraz mieszkańcy Tokarni. Uroczystą akademię przygotowała p. Janina Dziadkowiec (Słonina). W 10 rocznicę nadania imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, nadano szkole sztandar, który ufundowali rodzice, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy wsi Tokarnia. W uroczystości wzięli udział: Ksiądz Biskup Jan Szkodoń, Kurator Oświaty p. Jerzy Lackowski, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, Ksiądz Proboszcz Jerzy Wyporek, starosta powiatu myślenickiego, wójtowie sąsiednich gmin, władze gminy Tokarnia wraz z przedstawicielami Rady Gminy, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Tokarnia, komendant Straży Pożarnej wraz z orkiestrą, nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum w Tokarni, dzieci i młodzież oraz mieszkańcy Tokarni. Należy nadmienić, że uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr1 w Tokarni sztandaru połączona była z nadaniem imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia Gimnazjum w Tokarni. Część artystyczna przygotowana została przez uczniów obydwu szkół pod kierunkiem p. Elżbiety Krupy, p. Jadwigi Pietrzak i p. Zofii Pasiowiec ( Makuch). Priorytetem w pracy Szkoły Podstawowej Nr1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni jest praca wychowawcza, wychowanie patriotyczne, pielęgnowanie tradycji szkoły, środowiska i narodu, a także szeroko pojęte działania charytatywne. Nauczyciele i pracownicy szkoły duży nacisk kładą na działania związane z bezpieczeństwem uczniów oraz promowanie zdrowego stylu życia. Jedną z mocnych stron pracy szkoły jest wysoki poziom nauczania. Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych, osiągając sukcesy na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także w konkursach międzynarodowych. Osiągnięcia artystyczne:
– w latach1989 – 2003- uczniowie uzyskali w konkursach ogólnopolskich: 6 nagród i 4 wyróżnienia, w konkursach wojewódzkich: 13 nagród i 14 wyróżnień,
2004r.
– Regionalny Konkurs Plastyczny „Niezapominajka- I nagroda i zbiorowe wyróżnienie,
– Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Uroda świata wokół mnie” – I nagroda w dziedzinie grafiki, II nagroda w dziedzinie malarstwa i nagroda specjalna,
2005r.
– XXX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Matka w oczach dziecka”- 1 nagroda, 1 wyróżnienie, 1 kwalifikacja do wystawy,
– Ogólnopolski Konkurs „Tęcza”- 2 nagrody, 3 wyróżnienia, – Konkurs Plastyczny ”Prąd naszym bezpiecznym przyjacielem”- etap ogólnopolski wyróżnienie
i wystawa prac w Pałacu Kultury w Warszawie,
2006r
–  XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość”- 2 nagrody, 1 wyróżnienie,
– Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Matka w oczach dziecka”-1 nagroda, 1 wyróżnienie,
– XXIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość” – 1 nagroda, 1 wyróżnienie,
2007r.
–  II Edycja Konkursu Regionalnego „ Zwierciadło”- Grand Prix konkursu,
– Regionalny Konkurs Plastyczny ” Kiedy dzwonię po straż pożarną”- 2 nagrody, 1 wyróżnienie,
–  IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ” Kiedy dzwonię po straż pożarną” – 1 wyróżnienie,
2008r.
– Regionalny Konkurs Plastyczny „ Bezpieczna energia….”- wyróżnienie,
2009r.
–  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Teatru Groteska” Niezwykłe przygody Calineczki” – wyróżnienie,
2010r.
– Regionalny Konkurs Plastyczny „ Zwierciadło”- I nagroda i 2 wyróżnienia, Ogólnopolski Konkurs „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość”
2011r.
– Regionalny Konkurs Plastyczny „ Zwierciadło” – I nagroda, -XXXIII Ogólnopolski Konkurs „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość”- 1 nagroda, 10 nominacji do wystawy, – Międzynarodowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Polak – to brzmi dumnie” – wyróżnienie,
2012r.
–  Małopolski Konkurs „Miłość chrześcijańska wg Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – I miejsce i wyróżnienie, Ogólnopolski Konkurs „20 lat Państwowej Straży Pożarnej” – 1 nagroda,
2013r.
 – XII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „ Jan Paweł II- Patron Najgodniejszy”- wyróżnienie, – VIII Edycja Konkursu Plastycznego „Zwierciadło”
2014r.
– Wojewódzki Konkurs „Upominek dla zwierzaczka” – 2 nagrody i 9 wyróżnień, – X Edycja Małopolskiego Konkursu Plastycznego „Szukamy drugiego Andersena” – wyróżnienie,
– IV Edycja Międzynarodowego Konkursu „ Przyroda w kolorach” – w kategorii formy przestrzenne I miejsce, II miejsce i 2 wyróżnienia.
Od wielu lat, pod fachową opieką p. Ryszardy Gaździckiej, nauczyciela plastyki, w szkole działa Galeria „Miniaturka”, gdzie organizowane są na bardzo wysokim poziomie wystawy prac nie tylko uczniów, ale też absolwentów szkoły i profesjonalnych artystów.
Osiągnięcia i nagrody w dziedzinie sportu:
2003r.
–  Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – Głogów Małopolski – III miejsce,
2004r.
– Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – Głogów Małopolski – II miejsce,
– Finał Wojewódzki IX Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa – Nowy Sącz – II miejsce,
– Ogólnopolski Półfinał IX Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa – Kamienica – I miejsce,
– Finał IX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa – Wronki – V miejsce,
–  Ogólnopolski Halowy Turniej Mistrzów- Chełm – IX miejsce,
2005r.
– Finał Wojewódzki Coca – Cola Cup w kategorii szkół podstawowych chłopców- II miejsce,
– Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – Głogów Małopolski – II miejsce,
– Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – Elbląg– I miejsce, 2006r.
– Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – Elbląg– IV miejsce,
– Finał Wojewódzki Coca – Cola Cup w kategorii szkół podstawowych chłopców- I miejsce,
2007r.
– Finał Wojewódzki IX Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa w kategorii dziewcząt– III miejsce,
–  Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – Głogów Małopolski – IV miejsce,
– Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – Elbląg– IX miejsce,
2008r.
– Finał Wojewódzki Coca – Cola Cup w kategorii szkół podstawowych chłopców- IX miejsce,
2009r.
–  Ogólnopolski Turniej Piłkarski Uczniowskich Klubów Sportowych „Gorce 2009”- VI miejsce,
2010r.
–  Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – Elbląg– I miejsce.
W 1998r. przy szkole powstał UKS „ Jedynka”, którego prezesem jest p. Zdzisław Krupa. W 2005r., za pracę z młodzieżą i wybitne osiągnięcia sportowe, UKS otrzymał nagrodę Starosty powiatu myślenickiego, a w 2011r., nagrodę Wójta gminy Tokarnia, za całokształt działalności sportowo – rekreacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży. Osiągnięcie w dziedzinie prac literackich:
– W 2003r. w Międzynarodowym Konkursie Literackim „ Recenzja Książki z Kanonu Szkolnych Lektur Obowiązkowych” organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich – III miejsce i wyróżnienie ( op. p. Elżbieta Pęcek). Uczniowie szkoły biorą też udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty ( 2003r. – 2 uczniów finalistami i 2011r. – 1 uczeń finalistą w Małopolskim Konkursie Humanistycznym – op. p. Elżbieta Pęcek,, w 2011r. – 1 uczeń finalistą Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego op. p. Jadwiga Pietrzak, 2014r. – 1 uczeń laureatem Małopolskiego Konkursu Biblijnego – op. p. Bożena Smolak) oraz Ogólnopolskim Konkursie „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” ( w 2013r. 1 uczeń laureatem – op. p. Zofia Makuch). Corocznie szkoła bierze udział w Gminnym Turnieju Wiedzy o Ziemi Tokarskiej. W roku 2011 zdobyliśmy I miejsce.
W naszej szkole organizowane były wyjazdy na „Zielone szkoły”( p. D. Grela, p. E. Kawończyk, p. Z. Krupa), Od 1998r. organizowane są dla uczniów wakacyjne wyjazdy nad morze na obozy rekreacyjno- sportowo – profilaktyczne (p. Z. Krupa). W szkole realizuje się różnorodne projekty unijne, jak wymieniono poniżej:
– „Projekt Norweski” (profilaktyka próchnicy, profilaktyka otyłości, profilaktyka wad postawy),
– „Owoce w szkole” – dla klas I – III,
– „Szklanka mleka” – dla klas I –VI,
– „Już pływam” – dla klas I – III (projekt realizowany ciągle od kilku lat ),
– „Radosna szkoła” (pozyskano pomoce dydaktyczne dla klas I – III),
– „DiAMEnT” (dla uczniów szczególnie uzdolnionych),
– „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – dla uczniów klas pierwszych,
– „Kraków – Moja Skarbnica Wiedzy” – dla klas IV – VI (warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne i wycieczki do Krakowa),
– „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” (zajęcia dla uczniów zdolnych, dla uczniów mających trudności w nauce oraz pozyskanie środków dydaktycznych),
– „Aktywność – recepta na nudę” – zajęcia dla klas I –III,
– „Śladami Piastów – u początków państwa polskiego” (uczniowie zwiedzili Gniezno, Poznań, Biskupin, Częstochowę, Licheń),
– „Śladami Piastów i nie tylko….” (uczniowie zwiedzali Kraków),
– „Kim jestem? – tradycja, kultura, zdrowie”:
– „Śladami Ojca Świętego”(uczniowie zwiedzali Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Inwałd, Kraków),
-„Bieszczady – Śladami Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” ( uczniowie zwiedzali Biecz, Iwonicz Zdrój, Duklę, Komańczę, Lesko, Solinę, Sanok,
Myczkowce, Łańcut, Tarnów, Bochnię),
-„Ginące ludowe rzemiosła i umiejętności” ( zwiedzanie skansenu w Zubrzycy Górnej),
– „Rozwijamy skrzydła” – zajęcia dla klas IV – VI (dla uczniów zdolnych i mających trudności, pozyskiwanie środków dydaktycznych oraz wyjazdy
edukacyjne):
-„Nauka żywego słowa”,
-„Oczami wyobraźni”,
-„Step by step” (zajęcia z języka angielskiego),
-„Komputer moje okno na świąt”,
-„Ekstraklasa matematyczno-przyrodnicza”.
Nauczyciele wraz z uczniami przygotowują na bardzo wysokim poziomie nie tylko uroczystości szkolne, ale też środowiskowe: np. Rocznica Katynia, Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Jasełka i Misteria Wielkanocne. Szczególnie uroczyście obchodzony jest Ogólnoszkolny Dzień Matki oraz Święto Patrona Szkoły ( od 2014r. Dzień Patrona Szkoły – Dniem Rodzinnego Kolędowania, w którym licznie uczestniczyła cała społeczność lokalna). Warto też zaznaczyć, że nauczyciele w sposób szczególny dbają o estetyczny wystrój szkoły ( m.in. p. Krystyna Śliwa, p. Ryszarda Gaździcka). Obecnie w szkole zatrudnieni są w pełnym wymiarze nauczyciele: p. Krystyna Romaniak ( dyrektor szkoły), p. Jadwiga Pietrzak, p. Krystyna Śliwa, p. Anna Paździor,
p. Danuta Grela, p. Elżbieta Pęcek, p. Maria Papież, p. Ryszarda Gaździcka, p. Zdzisław Krupa, p. Zofia Makuch, p. Jolanta Kiełtyka, p. Małgorzata Majerek, p. Katarzyna Wójtowiec – Sraga, a także w niepełnym wymiarze: p. Monika Sobala, p. Bożena Smolak, ksiądz Marcin Borowicz i p. Anna Pieron.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu organu prowadzącego, dyrektora, nauczycieli i Rady Rodziców w placówce udało się przeprowadzić wiele remontów ( m.in. wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, kapitalny remont sanitariatów, kotłowni, ocieplenie budynku i nowa elewacja oraz przebudowa i modernizacja budynku, celem dostosowania do potrzeb szkoły podstawowej i gimnazjum), a także sukcesywnie wyposaża się sale lekcyjne w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Należy podkreślić, że współpraca szkoły z rodzicami, z organem prowadzącym, organem nadzorującym, parafią i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły układa się bardzo dobrze.
Przygotowały: Zofia Makuch nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni i Krystyna Romaniak dyrektor szkoły

Skip to content