Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

  KOMUNIKATY

  REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY I ZAMIESZKUJĄCYCH POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni informuje, że w dniach 16 – 17 marca 2023r. odbędzie się rekrutacja kandydatów na uczniów klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 zamieszkujących poza obwodem szkoły.

  Zainteresowanych rodziców prosimy, aby:

  • wypełnili wniosek, znajdujący się poniżej;
  • dostarczyli wniosek do sekretariatu szkoły (prosimy o przyniesienie aktu urodzenia dziecka do wglądu i opinii psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli dziecko taką posiada)

  Podstawa prawna:

  • 2 Zarządzenia Nr 8/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 dla publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia
  • Zarządzenie Nr 11/22/23 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2023/2024 kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły.

  Rekrutacja uczniów do klasy I zamieszkałych w obwodzie szkoły na rok szkolny 2023/2024

  Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.): obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

  W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2016 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2023 kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2017 roku), jednak pod warunkiem, że: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2022/2023) albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy – Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
  Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 1marca do 6 marca 2023 r.
  Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dostarczenie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli dziecko takie posiada). Do 30 czerwca 2023r. prosimy o dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych dziecka.

  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami to na stronie internetowej szkoły w dniach 16-17 marca 2023r. ukaże się ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do klasy 1 dla przyszłych uczniów z poza obwodu.

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia, określony został Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 18 stycznia 2023 roku.

  Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły !

  Pobierz zgłoszenie dla kandydata zamieszkującego w obwodzie szkoły:

  Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa podziękowanie rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w akcję Szkoły Pełne Talentów. Szkoła otrzymała duży zestaw pomocy plastycznych, który został przekazany na zajęcia świetlicowe.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni ogłasza nabór na zajęcia dofinansowane z Funduszy Unijnych w ramach projektu:

  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

  Rekrutacja trwa od 17–23.01 2023 r. W tym terminie wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole najpóźniej do 27 stycznia 2023 roku.

  W roku szkolnym 2022/2023 biblioteka szkolna podjęła współpracę z „Fundacją Powszechnego Czytania”. W ramach akcji „Książka Chroni” otrzymaliśmy darmowe książki w języku ukraińskim.Rodzinne czytanie niweluje stres, stabilizuje emocje, pomaga przepracować traumę, wspiera więzi. Wprowadzenie rutyny, codzienne regularne czytanie buduje poczucie bezpieczeństwa.Dlatego dzieci z Ukrainy powinny dostać książki! Najlepiej, po ukraińsku.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni zaprasza w dniu 1. 09. 2022 r. na Mszę Świętą rozpoczynającą nowy rok szkolny 2022/2023. Msza odbędzie się w Kościele Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni o godz. 800. Bezpośrednio po Mszy, na hali sportowej przy SP 1 w Tokarni odbędzie się apel rozpoczynający nowy rok szkolny, a po apelu spotkanie uczniów w klasach z wychowawcami. Rodziców klas pierwszych zapraszamy na spotkanie z wychowawcami.

  REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY I ZAMIESZKUJĄCYCH POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni informuje, że w dniach 3 – 14 marca 2022r. odbędzie się rekrutacja kandydatów na uczniów klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 zamieszkujących poza obwodem szkoły.

  Zainteresowanych rodziców prosimy, aby:

  • wypełnili wniosek, znajdujący się poniżej;
  • dostarczyli wniosek do sekretariatu szkoły (prosimy o przyniesienie aktu urodzenia dziecka do wglądu i opinii psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli dziecko taką posiada)

  Podstawa prawna:

  • 2 Zarządzenia Nr 8/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia
  • Zarządzenie Nr 20/21/22 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni z dnia 1 marca 2022r. w sprawie rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/2023 kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły.

  REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY I ZAMIESZKUJĄCYCH W OBWODZIE SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.): obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

  W roku szkolnym 2022/2023 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2015 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2022 kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2016 roku), jednak pod warunkiem, że: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2021/2022) albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy – Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
  Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 14 lutego do 28 lutego 2022 r.
  Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dostarczenie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli dziecko takie posiada). Do 30 czerwca 2022r. prosimy o dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych dziecka.

  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami to na stronie internetowej szkoły w dniach 1-3 marca 2022r. ukaże się ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do klasy 1 dla przyszłych uczniów z poza obwodu.

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia, określony został Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 stycznia 2022 roku.

  Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły !

  Zgłoszenie dla uczniów z obwodu szkoły:

  Narodowy Spis Powszechny
  Narodowy Spis Powszechny

  Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych

  Spotkanie uczniów i rodziców klas pierwszych z wychowawcami odbędzie się 1 września 2021r. o godz. 9.15 (po Mszy św.) w małej sali gimnastycznej.
  W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie, które będą miały założone maseczki i zdezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

  Listy uczniów klas pierwszych znajdują się tutaj:

  Komunikat z dnia 30.04.2021 r.

  1. W okresie od 4 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. zadania Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni będą realizowane:

  1) w klasach I-III w formie nauczania stacjonarnego;

  2) w klasach IV-VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.      

  1. W okresie od 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. zadania Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni będą realizowane:

  1) w klasach I-III w formie nauczania stacjonarnego;

  2) w klasach IV-VIII w formie nauczania hybrydowego.      

  1. Nauczanie hybrydowe w klasach 4-8, o którym mowa w poprzednim punkcie, realizowane będzie w następujący sposób:

  1) uczniowie klas: VIb, VIIa, VIIb, VIII mają zajęcia w budynku szkoły w dniach:

  • poniedziałek 17.05.2021r.
  • środa 19.05.2021r.
  • piątek 21.05.2021r.

  2) uczniowie klas: IVa, IVb, V, VIa mają zajęcia w budynku szkoły w dniach:

  • wtorek 18.05.2021r.
  • czwartek 20.05.2021r.
  • piątek 28.05.2021r.
  1. W pozostałe dni w tym okresie uczniowie realizują kształcenie na odległość w formie zajęć on – line.
  2. Od dnia 3 maja 2021r. do dnia 24 maja 2021r. dla uczniów klasy VIII mogą być zorganizowane w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Terminy spotkań ustalają nauczyciele z uczniami.
  3. Dni od 24 maja 2021r. (poniedziałek) do 27 maja 2021r. (czwartek), zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/20/21 Dyrektora Szkoły z dnia 19 stycznia 2021r., są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dni te są przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty.
  4. Podczas pobytu uczniów w budynku szkoły bezwzględnie obowiązują „Procedury Bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”.

  Podstawa prawna:

  • art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. Nr 910, z późniejszymi zmianami) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Komunikat z dnia 23.04.2021 r.

  1. Uprzejmie informuję, że w okresie od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021r. zadania Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni będą realizowane:
  • w klasach 1-3 w formie nauczania hybrydowego;
  • w klasach 4-8 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  1. Nauczanie hybrydowe polega na tym, że w budynku szkoły uczy się nie więcej niż 50% uczniów. Pozostała część uczniów realizuje kształcenie na odległość (zdalnie). Zajęcia powinny być realizowane równomiernie i naprzemiennie dla każdego ucznia.
  2. Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3, realizowane będzie w następujący sposób:
  • uczniowie klasy 2 i klasy 3b będą mieli zajęcia w budynku szkoły co drugi dzień począwszy od poniedziałku 26 kwietnia 2021r.
  • uczniowie klasy 1 i klasy 3a będą mieli zajęcia w budynku szkoły co drugi dzień począwszy od wtorku 27 kwietnia 2021r.
  • w pozostałe dni uczniowie klas 1-3 realizują kształcenie na odległość w formie lekcji on – line.

  Klasa 1

  Klasa 2

  Klasa 3a

  Klasa 3b

  26.04.2021 poniedziałek

  zdalnie

  w szkole

  zdalnie

  w szkole

  27.04.2021 wtorek

  w szkole

  zdalnie

  w szkole

  zdalnie

  28.04.2021 środa

  zdalnie

  w szkole

  zdalnie

  w szkole

  29.04.2021 czwartek

  w szkole

  zdalnie

  w szkole

  zdalnie

  30.04.2021 piątek

  zdalnie

  w szkole

  zdalnie

  w szkole

  1. W czasie nauczania hybrydowego (podczas zajęć odbywających się w budynku szkoły oraz podczas zajęć prowadzonych zdalnie) obowiązuje pełny plan zajęć edukacyjnych, który znajduje się w dzienniku elektronicznym Librus.
  1. W związku z tym, że w nauczaniu hybrydowym będzie realizowany pełny plan zajęć, nie będą w tym czasie wysyłane do uczniów dodatkowe materiały edukacyjne do pracy własnej.
  1. Od dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) funkcjonuje świetlica szkolna dla wszystkich zapisanych uczniów, którzy w danym dniu realizują zajęcia w budynku szkoły.
  1. Od dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) funkcjonuje stołówka szkolna dla uczniów, którzy w danym dniu realizują zajęcia w budynku szkoły. W okresie nauczania hybrydowego obiad dla uczniów będzie wydawany w następujących godzinach:
  • klasa 1, klasa 2 – godz. 10.50
  • klasa 3a, klasa 3b – godz. 11.15
  1. Biblioteka szkolna działa nadal w godzinach 8.00 – 14.00.
  1. Podczas pobytu uczniów w budynku szkoły nadal obowiązują „Procedury Bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, które znajdują się w zakładce „Koronawirus” na stronie internetowej szkoły.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Komunikat z dnia 12.04.2021 r.

  1. W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. zadania Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.
  2. W dniach 12 – 16 kwietnia 2021r. odbędą się klasowe zebrania rodziców w formie spotkań on – line na platformie ZOOM. Ponadto, w miarę potrzeb, wychowawcy nawiążą zdalnie indywidualny kontakt z rodzicami.

  W związku z chorobą wychowawcy, spotkanie z rodzicami w klasie 4b odbędzie się w następnym tygodniu (20-23 kwietnia 2021r.).

  Wielkanoc 2021

  Komunikat z dnia 19.03.2021 r.

  1. W okresie od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zadania Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  2. Od dnia 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. kształcenie na odległość uczniów klas I – III w formie on – line będzie przebiegało zgodnie z załączonym planem.

  Pozostałe zajęcia, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, uczniowie będą realizować w formie pracy własnej na podstawie materiałów edukacyjnych opracowywanych i przesyłanych przez nauczycieli.

  3. Zajęcia dodatkowe w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są jak dotychczas, w formie ustalonej przez nauczyciela z rodzicami.

  4. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III.

  Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

  Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

  5. Dyrektor w porozumieniu z rodzicami, organizuje dla uczniów niepełnosprawnych nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły, dostosowane do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

  6. W miarę potrzeb szkoła organizuje dla uczniów klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

  Harmonogram zajęć w okresie od 20 marca 2021 do 9 kwietnia 2021r.:

  · poniedziałek 22.03.2021 – piątek 26.03.2021 kształcenie na odległość

  · poniedziałek 29.03.2021 – środa 31.03.2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  · czwartek 1.04.2021 – wtorek 6.04.2021 wiosenna przerwa świąteczna

  · środa 7.04.2021 – piątek 9.04.2021 kształcenie na odległość

  Plan zajęć dla uczniów klas 1-3 prowadzonych w formie on – line od poniedziałku 22 marca 2021r.

  Rekrutacja uczniów do klasy I zamieszkałych poza obwodem szkoły

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni informuje, że w dniach 4 – 15 marca 2021r. odbędzie się rekrutacja kandydatów na uczniów klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 zamieszkujących poza obwodem szkoły.

  Zainteresowanych rodziców prosimy, aby:                                                                                                                                                                                            -wypełnili wniosek, znajdujący się poniżej;                                                                                                                                                                                                      -dostarczyli wniosek do sekretariatu szkoły (prosimy o przyniesienie aktu urodzenia dziecka do wglądu i opinii psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli dziecko taką posiada)

   • Podstawa prawna:
   • Zarządzenia Nr 5/2021 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia
   • Zarządzenie Nr 26/21/22 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni z dnia 1 marca 2021r. w sprawie rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2021/2022 kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły.

  Pobierz zgłoszenie dla kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły:

  Rekrutacja uczniów do klasy I zamieszkałych w obwodzie szkoły

  Zgodnie z art.65 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.): Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 roku.

  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2021 kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2015 roku), jednak pod warunkiem, że: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2020/2021) albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy – Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
  Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 15 lutego do 28 lutego 2021 r.
  Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dostarczenie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli dziecko takie posiada). Do 30 czerwca 2021r. prosimy o dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych dziecka.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
  Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami to na stronie internetowej szkoły w dniach 1-3 marca 2021r. ukaże się ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do klasy 1 dla uczniów z poza obwodu. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia, określony został Zarządzeniem Nr 5/2021 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 25 stycznia 2021 roku.

  Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły !

  Pobierz zgłoszenie dla kandydata zamieszkującego w obwodzie szkoły:

  KOMUNIKAT z dnia 14.01.2021r.

  Drodzy Uczniowie i Rodzice!
  W dniu 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III powracają do szkoły
  i kontynuują naukę w formie stacjonarnej.
  – Proszę rodziców o zapoznanie się ze znowelizowanymi PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA obowiązującymi w szkole od 18.01.2021r.,
  znajdującymi się na stronie internetowej w zakładce KORONAWIRUS – PROCEDURY oraz poniżej.
  – Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
  – Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego oraz założyć maseczkę lub przyłbicę.
  – Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
  – Rodzice mogą przebywać tylko w wyznaczonej strefie rodzica.

  PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH:
  KLASA I – sala nr 5 na parterze (bez zmian)
  KLASA II – sala nr 2 na parterze (bez zmian)
  KLASA IIIa – sala nr 12 na piętrze (zmiana)
  KLASA IIIb – sala nr 10 na parterze (zmiana)

  HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWCE:
  KLASA I – godz. 9.50 – 10.05
  KLASA II – godz. 10.10 – 10.25
  KLASA IIIa – godz. 10. 55 – 11.10
  KLASA IIIb – godz. 11.15 – 11.30

  Procedury bezpieczeństwa

  KOMUNIKAT z dnia 1.12.2020r.​

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni informuje, że od czwartku 3 grudnia 2020 r. zajęcia zdalne dla uczniów klas 1 – 3, realizowane metodą on – line w aplikacji Zoom, odbywać się będą według następującego planu zajęć on – line. Pozostałe zajęcia odbywać się będą w oparciu o materiały edukacyjne opracowywane i przesyłane przez nauczycieli. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywać się będą tak jak dotychczas, w formie ustalonej przez nauczycieli z rodzicami.

  Plan on-line

  KOMUNIKAT z dnia 30.11.2020r.

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni informuje:
  – do dnia 22 grudnia 2020 r. uczniowie klas 1 – 8 realizują kształcenie na odległość; – w dniach 23 grudnia 2020 r.- 3 stycznia 2021 r. jest zimowa przerwa świąteczna;
  – w dniach 4 stycznia 2020 r. – 17 stycznia 2021r. są ferie zimowe.

  KOMUNIKAT z dnia 6.11.2020r.

  Informuję, że z dniem 9 listopada 2020 r.:
  1) Uczniowie klas I – III przechodzą na nauczanie zdalne. W wyniku rozeznania, które prowadzili wychowawcy klas w tym tygodniu, tylko 17% rodziców jest w stanie zapewnić swojemu dziecku z klasy I – III połączenie zdalne z nauczycielem, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. 83% rodziców prosiło o przesyłanie materiałów w formie pisemnej na adres mailowy. Wobec powyższego:
  Uczniowie klas I – III będą otrzymywali materiały do nauki w dwóch częściach.
  Zadania na poniedziałek, wtorek i środę będą przesłane na maila podanego przez rodziców, najpóźniej do godziny 8.00 w poniedziałek.
  Zadania na czwartek i piątek uczniowie otrzymają najpóźniej przed godz. 8.00 w czwartek.
  Ponadto, wychowawcy będą się kontaktować zdalnie z uczniami swojej klasy poprzez platformę ZOOM, w następujących terminach:
  – we wtorki o godz. 16.00 – klasa I
  – w środy o godz. 16.00 – klasa II
  – w czwartki o godz. 16.00 – klasa IIIa i IIIb
  Linki do połączenia on – line wychowawcy będą przesyłać rodzicom za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz adresów mail lub grupy na Messengerze (o ile taka istnieje). Sposób kontaktu ustali wychowawca z rodzicami.
  2) Do dnia 29 listopada 2020r. przedłużono nauczanie zdalne dla klas IV – VIII, które będzie prowadzone w dotychczasowej formie.
  3) Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Podczas korzystania z biblioteki, stosujemy znane już nam procedury.
  4) Działalność świetlicy szkolnej jest zawieszona. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zostanie wznowiona ale tylko dla dzieci klas I – III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
  5) Kontakt z nauczycielami – poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym lub inny sposób ustalony przez nauczyciela
  6) Kontakt w dyrektorem, sekretariatem: tel. 12 2747018, mail: sptok@op.pl
  7) Uprzejmie proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym, logując się z konta rodzica. Przypominam, że inne wiadomości ma uczeń i inne wiadomości skierowane są do rodzica.

  Pozdrawiam. Ewa Kawończyk – dyrektor

  KOMUNIKAT z dnia 25.10.2020r.

  Informuję, że doprecyzowano obostrzenie dotyczące zasad poruszania się osób do 16 roku życia. Obostrzenie zezwala na samodzielne poruszanie się uczniów do i ze szkoły. Obowiązuje od poniedziałku do piątku.

  Pozdrawiam. Ewa Kawończyk – dyrektor

  KOMUNIKAT z dnia 23.10.2020r.

  W związku z wprowadzeniem od 24 października 2020 r. nowych zasad bezpieczeństwa informuję:

  1) Uczniowie klas I – III uczą się nadal stacjonarnie w budynku szkoły:

  – lekcje odbywają się według dotychczasowego planu zajęć,

  – świetlica działa bez zmian do godziny 15.45,

  – stołówka działa bez zmian,

  – biblioteka działa bez zmian w godzinach od 8.00 do 14.00,

  – w związku z tym, że dzieci do lat 16 w godzinach od 8.00 do 16.00 mogą się przemieszczać tylko w obecności osoby dorosłej,
  rodzice powinni zastanowić się, kto będzie odbierał dziecko ze szkoły. Mam nadzieję, że zaowocuje jak zwykle dobra współpraca między rodzicami i
  sąsiadami.

  2) Uczniowie klas IV – VIII przechodzą na nauczanie zdalne:

  – nauczanie zdalne będzie prowadzone za pośrednictwem aplikacji Zoom,

  – żeby korzystać z aplikacji Zoom nie trzeba jej instalować w swoim komputerze lub komórce,

  – jedynie w przypadku problemów z połączeniem, można zainstalować aplikację Zoom korzystając ze strony https://zoom.us/download

  – wszelkie materiały (linki do lekcji, informacje, kartkówki sprawdziany, korespondencja z nauczycielami) będą zamieszczane dla uczniów, w formie tekstu lub załącznika, w zakładce „wiadomości” w dzienniku elektronicznym – na koncie ucznia.

  3) Podczas zajęć on – line:

  – uczeń loguje się do danej lekcji za pomocą linku przesłanego przez nauczyciela przed zajęciami do zakładki „wiadomości”, znajdującej się na koncie ucznia w dzienniku elektronicznym,

  – uczeń posiadający kamerę włącza ją na początku zajęć (kamera nie jest obowiązkowa ale wskazana, dla lepszego kontaktu ucznia z nauczycielem),

  – uczeń zalogowany i biorący udział w lekcji ma wpisaną obecność na zajęciach, uczeń niezalogowany na lekcji uznany jest jako nieobecny,

  – zajęcia on – line trwają 30 minut, pozostały czas lekcji uczeń pracuje samodzielnie bez udziału komputera,

  – za pracę czasie zajęć on – line uczeń również jest oceniany, zgodnie ze szkolnym systemem oceniania,

  – zgodnie ze statutem szkoły uczeń ma obowiązek
  przygotowywać się do zajęć i odrabiać zadania domowe, zgodnie ze wskazówkami udzielanymi przez nauczyciela.

  4) Ponadto, informuję uczniów klas 7 i 8, że etap
  szkolny Małopolskich Konkursów Przedmiotowych, które miały się odbyć w
  przyszłym tygodniu, został przesunięty na inny termin. Wykorzystajcie ten czas
  do lepszego przygotowania się do konkursu.

  5) Drodzy Rodzice! W związku z obecną sytuacją nie
  ma możliwości zorganizowania dni otwartych i klasowych zebrań rodziców, dlatego
  proszę Państwa o systematyczną kontrolę frekwencji i ocen swoich dzieci.
  Usprawiedliwienia, informacje, pytania – kierujcie Państwo do nauczycieli
  poprzez zakładkę „wiadomości” w dzienniku elektronicznym (ze swojego
  konta – rodzica). Tam też znajdziecie bieżące informacje od nas – nauczycieli i
  dyrekcji.

  W razie pytań, problemów, służymy Wam pomocą:

  – tel. 12 2747018

  – mail: sptok@op.pl

  – zakładka „wiadomości” w dzienniku elektronicznym

  Wszystkim życzę dużo zdrowia.

  Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się znowu w szkole.

  Pozdrawiam. Ewa Kawończyk – dyrektor

  KOMUNIKAT z dnia 23.09.2020r.

  Informuję, że login i hasło do dziennika elektronicznego rodzice mogą odebrać:

  – w poniedziałek 5 października 2020 r. w godz. 8.30 – 15.00

  – we wtorek 6 października 2020 r. w godz. 8.30 – 9.00

  Prosimy, aby przyjść do szkoły w maseczce/przyłbicy z własnym długopisem. Należy podejść do drzwi głównych szkoły i zadzwonić na dzwonek.

  W przypadku kolejki prosimy o zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami. Login i hasło jest wydawane tylko rodzicom, nie może być wydane uczniowi, ani osobom trzecim. Rodzic potwierdza podpisem odbiór oraz zobowiązanie do nieujawniania loginu i hasła innym osobom.

  Ewa Kawończyk – dyrektor

  KOMUNIKAT z dnia 13.09.2020r. godz. 15 00​

  W związku z kolejnym zakażeniem koronawirusem, tym razem u ucznia z klasy 7b, po ustaleniach z kierownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach i Wójtem Gminy Tokarnia, informuję:

  – od dnia 14 września 2020 r. (poniedziałek) do odwołania – wszyscy uczniowie z klasy 7b nie przychodzą do szkoły, przebywają w domu na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym oraz kontynuują naukę w formie zdalnej;

  – Sanepid będzie się kontaktował telefonicznie z rodzicami uczniów z klasy 7b i określi warunki kwarantanny;

  – nauczyciele uczący w klasie 7b będą się kontaktowali z uczniami mailowo, telefonicznie, za pomocą komunikatorów oraz będą prowadzili zajęcia on-line w aplikacji Zoom, zgodnie z dotychczasowym podziałem godzin;

  – na chwilę obecną, uczniowie z pozostałych klas i nauczyciele, pracują normalnie w formie stacjonarnej.

  Jeszcze raz proszę uczniów o bezwzględne noszenie maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych szkoły.

  Rodziców proszę o nie wchodzenie do szkoły, a w Strefie Rodzica o zachowanie dystansu między osobami ponad 1,5 m i stosowanie środków ochrony.

  Ewa Kawończyk – dyrektor

  KOMUNIKAT z dnia 11.09.2020r.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni informuje, że w związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem COVID-19 jednego z nauczycieli, Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Myślenicach wydała następujące zalecenia:

  1) kwarantanną objęty jest nauczyciel oraz jego rodzina;

  2) szkoła nadal pracuje w trybie stacjonarnym;

  3) należy bezwzględnie przestrzegać procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni.

  4) należy monitorować frekwencję uczniów;

  5) w piątek 11.09.2020r. należy przeprowadzić gruntowną dezynfekcję powierzchni w budynku szkoły;

  6) należy zachowywać dystans pomiędzy osobami.

  W związku z powyższym, przypominam:

  – do budynku szkoły mogą wchodzić tylko zdrowi uczniowie i pracownicy, dezynfekując ręce;

  – poza salą lekcyjną uczniowie przebywają w maseczkach lub przyłbicach;

  – rodzice uczniów klas I-IV mogą przebywać tylko w strefie rodzica i tylko w maseczkach lub przyłbicach, pod warunkiem zdezynfekowania rąk;

  – nie wolno rodzicom wchodzić na teren szkoły, poza strefę rodzica;

  – osoby odbierające dzieci ze świetlicy dzwonią na dzwonek znajdujący się w strefie rodzica i czekają tam na odbiór dziecka;

  – rodzice i inne osoby, które mają sprawę do załatwienia w szkole, a nie mogą tego zrobić telefonicznie ani mailowo, mogą podejść do drzwi głównych, zadzwonić na dzwonek i czekać, aż wyjdzie do nich pracownik szkoły, nie wolno samowolnie wchodzić na teren szkoły;

  – w przypadku choroby dziecka i skierowania go przez lekarza pierwszego kontaktu na test koronawirusa, proszę rodziców o telefoniczne poinformowanie sekretariatu szkoły o wyniku tego testu;

  Kontakt ze szkołą: 12/2747 018, sptok@op.pl

  KOMUNIKAT z dnia 3.09.2020r. E8 2021​

  Informuję, że egzamin ósmoklasisty w 2021 roku odbędzie się w dniach:

  – 25 (j. polski), – 26 (matematyka), – 27 (j. angielski) – maja 2021r.

  W związku z tym:

  1) dla niektórych uczniów możliwe jest dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Jakie są możliwe warunki i formy dostosowania możecie Państwo przeczytać pod linkiem:

  http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

  Żeby dostosować warunki i formy pracy ucznia na egzaminie, opinia wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub
  zaświadczenie lekarskie powinny być dostarczone do szkoły do 15 października 2020r. (o ile do tej pory nie zostały dostarczone).

  2) do 20 września 2020 r. prosimy rodziców o wypełnienie części A w deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego zdawanego na
  egzaminie przez ucznia i odesłanie jej do wychowawcy. druk deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego

  Ewa Kawończyk – dyrektor

  Druk deklaracji wyboru języka

  KOMUNIKAT z dnia 1.09.2020r.

  Ubezpieczenie obejmuje okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. (do 30.09.2020 uczniowie są ubezpieczeni w firmie InterRisk).

  Po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami na zebraniu w dniu 25.08.2020 Rada Rodziców rekomenduje najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia NW dla uczniów w firmie AVIVA. W tym roku rodzice sami wybierają wysokość składki ubezpieczeniowej z 6 podanych wariantów.

  Polisę ubezpieczeniową zawieramy osobno dla każdego dziecka. Ubezpieczyć ucznia można:

  a) elektronicznie – wchodząc na podany link i postępując zgodnie z instrukcją znajdującą się w prezentacji,

  b) papierowo – przez ręczne wypełnienie wydrukowanej deklaracji i dostarczenie jej w kopercie do sekretariatu szkoły wraz z wyliczoną kwotą wybranej składki ubezpieczeniowej

  Wszystkie materiały znajdują się w zakładce: UBEZPIECZENIE NW

  Rodzice mogą wybrać inną firmę ubezpieczeniową i tam ubezpieczyć dziecko, niemniej jednak do dnia 30.09.2020 proszeni są o dostarczenie (elektronicznie, telefonicznie, osobiście) numeru polisy NW ucznia wraz nazwą firmy ubezpieczającej.

  Przewodnicząca Rady Rodziców informuje, że na
  zebraniu w dniu 25.08.2020 r., w związku z okresem pandemii koronawirusa, Rada Rodziców przez aklamację przedłużyła o jeden rok szkolny kadencję obecnej Rady Rodziców. Ponadto, pozostawiono taką samą wysokość składki (30 zł od domu).

  W tym roku składka nie będzie zbierana w gotówce.
  Składkę należy wpłacać na konto Rady Rodziców: 32 8591 0007 1231 0479 9575 0001.

  W tytule przelewu proszę podać imiona, nazwisko i klasę uczniów.

  Przewodnicząca Rady Rodziców: Anna Jędroszak – Leśniak

  Jeżeli jesteś rodzicem / opiekunem prawnym i chcesz zapisać dziecko do świetlicy szkolnej to:

  – wydrukuj i wypełnij wniosek znajdujący się poniżej

  – prześlij skan lub czytelne zdjęcie obydwóch stron wypełnionego wniosku na adres poczty elektronicznej szkoły: sptok@op.pl

  lub dostarcz do sekretariatu szkoły w formie papierowej.

  wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  Witam w nowym roku szkolnym 2020/21.

  Ze względu na pandemię koronawirusa, w tym roku nie planujemy wspólnego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

  Odbędą się natomiast spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach.

  Do szkoły mogą przyjść tylko uczniowie całkowicie zdrowi i ci, których domownicy nie są objęci kwarantanną.

  Klasy I – IV będą się uczyły w salach lekcyjnych wyznaczonych na stałe na parterze, a klasy V – VIII – na piętrze.

  Sugerujemy, aby uczniowie przebywając w częściach wspólnych szkoły (szatnie, korytarze, stołówka) zaopatrzeni byli w środki ochrony (maseczka, przyłbica).

  Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

  Rodzice zaopatrzeni w maseczkę lub przyłbicę, mogą przebywać tylko w strefie rodzica.

  Wyjątek stanowi klasa 1, ale tylko w dniu 1 września 2020 r., dla której zostanie zorganizowane zebranie uczniów i rodziców (1 uczeń + 1 rodzic) w sali gimnastycznej.

  Pozostałe informacje uczniowie uzyskają od wychowawców we wtorek.

  Wszelkie procedury obowiązujące podczas pandemii będą umieszczane sukcesywnie w zakładce Koronawirus – procedury.

  Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

   

  Pozdrawiam i życzę Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym.


  Do zobaczenia! Ewa Kawończyk – dyrektor

   

  Skip to content