Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni    32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish
Previous
Next

KOMUNIKATY

Zgodnie z art.65 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.): Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2021 kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2015 roku), jednak pod warunkiem, że: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2020/2021) albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy - Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 15 lutego do 28 lutego 2021 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dostarczenie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej (jeżeli dziecko takie posiada). Do 30 czerwca 2021r. prosimy o dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych dziecka.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami to na stronie internetowej szkoły w dniach 1-3 marca 2021r. ukaże się ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do klasy 1 dla uczniów z poza obwodu. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia, określony został Zarządzeniem Nr 5/2021 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 25 stycznia 2021 roku. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły !

Pobierz zgłoszenie dla kandydata zamieszkującego w obwodzie szkoły:

KOMUNIKAT z dnia 14.01.2021r.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
W dniu 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III powracają do szkoły
i kontynuują naukę w formie stacjonarnej.
– Proszę rodziców o zapoznanie się ze znowelizowanymi PROCEDURAMI BEZPIECZENSTWA obowiązującymi w szkole od 18.01.2021r.,
znajdującymi się na stronie internetowej w zakładce KORONAWIRUS – PROCEDURY oraz poniżej.
– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
– Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego oraz założyć maseczkę lub przyłbicę.
– Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
– Rodzice mogą przebywać tylko w wyznaczonej strefie rodzica.

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH:
KLASA I – sala nr 5 na parterze (bez zmian)
KLASA II – sala nr 2 na parterze (bez zmian)
KLASA IIIa – sala nr 12 na piętrze (zmiana)
KLASA IIIb – sala nr 10 na parterze (zmiana)

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWCE:
KLASA I – godz. 9.50 – 10.05
KLASA II – godz. 10.10 – 10.25
KLASA IIIa – godz. 10. 55 – 11.10
KLASA IIIb – godz. 11.15 – 11.30

Procedury bezpieczeństwa: procedury_bezpieczenstwa

KOMUNIKAT z dnia 1.12.2020r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni informuje, że od czwartku 3 grudnia 2020 r. zajęcia zdalne dla uczniów klas 1 – 3, realizowane metodą on – line w aplikacji Zoom, odbywać się będą według następującego planu zajęć on – line. Pozostałe zajęcia odbywać się będą w oparciu o materiały edukacyjne opracowywane i przesyłane przez nauczycieli. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywać się będą tak jak dotychczas, w formie ustalonej przez nauczycieli z rodzicami.

Plan on-line:   plan_online

KOMUNIKAT z dnia 30.11.2020r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni informuje:
– do dnia 22 grudnia 2020 r. uczniowie klas 1 – 8 realizują kształcenie na odległość;                                                                                                                             – w dniach 23 grudnia 2020 r.- 3 stycznia 2021 r. jest zimowa przerwa świąteczna;
– w dniach 4 stycznia 2020 r. – 17 stycznia 2021r. są ferie zimowe.

KOMUNIKAT z dnia 6.11.2020r.

Informuję, że z dniem 9 listopada 2020 r.:
1) Uczniowie klas I – III przechodzą na nauczanie zdalne. W wyniku rozeznania, które prowadzili wychowawcy klas w tym tygodniu, tylko 17% rodziców jest w stanie zapewnić swojemu dziecku z klasy I – III połączenie zdalne z nauczycielem, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. 83% rodziców prosiło o przesyłanie materiałów w formie pisemnej na adres mailowy.  Wobec powyższego:
Uczniowie klas I – III będą otrzymywali materiały do nauki w dwóch częściach.
Zadania na poniedziałek, wtorek i środę będą przesłane na maila podanego przez rodziców, najpóźniej do godziny 8.00 w poniedziałek.
Zadania na czwartek i piątek uczniowie otrzymają najpóźniej przed godz. 8.00 w czwartek.
Ponadto, wychowawcy będą się kontaktować zdalnie z uczniami swojej klasy poprzez platformę ZOOM, w następujących terminach:
– we wtorki o godz. 16.00 – klasa I
– w środy o godz. 16.00 – klasa II
– w czwartki o godz. 16.00 – klasa IIIa i IIIb
Linki do połączenia on – line wychowawcy będą przesyłać rodzicom za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz adresów mail lub grupy na Messengerze (o ile taka istnieje). Sposób kontaktu ustali wychowawca z rodzicami.
2) Do dnia 29 listopada 2020r. przedłużono nauczanie zdalne dla klas IV – VIII, które będzie prowadzone w dotychczasowej formie.
3) Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Podczas korzystania z biblioteki, stosujemy znane już nam procedury.
4) Działalność świetlicy szkolnej jest zawieszona. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zostanie wznowiona ale tylko dla dzieci klas I – III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
5) Kontakt z nauczycielami – poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym lub inny sposób ustalony przez nauczyciela
6) Kontakt w dyrektorem, sekretariatem: tel. 12 2747018, mail: sptok@op.pl
7) Uprzejmie proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym, logując się z konta rodzica. Przypominam, że inne wiadomości ma uczeń i inne wiadomości skierowane są do rodzica.

Pozdrawiam. Ewa Kawończyk – dyrektor
 

KOMUNIKAT z dnia 25.10.2020r.

Informuję, że doprecyzowano obostrzenie dotyczące zasad poruszania się osób do 16 roku życia.                                                                              Obostrzenie zezwala na samodzielne poruszanie się uczniów do i ze szkoły.      Obowiązuje od poniedziałku do piątku.

Pozdrawiam. Ewa Kawończyk – dyrektor

 
 

KOMUNIKAT z dnia 23.10.2020r.

W związku z wprowadzeniem od 24 października 2020 r. nowych zasad bezpieczeństwa informuję:

1) Uczniowie klas I – III uczą się nadal stacjonarnie w budynku szkoły:

– lekcje odbywają się według dotychczasowego planu zajęć,

– świetlica działa bez zmian do godziny 15.45,

– stołówka działa bez zmian,

– biblioteka działa bez zmian w godzinach od 8.00 do 14.00,

– w związku z tym, że dzieci do lat 16 w godzinach od 8.00 do 16.00 mogą się przemieszczać tylko w obecności osoby dorosłej,
rodzice powinni zastanowić się, kto będzie odbierał dziecko ze szkoły. Mam nadzieję, że zaowocuje jak zwykle dobra współpraca między rodzicami i
sąsiadami.

2) Uczniowie klas IV – VIII przechodzą na nauczanie zdalne:

– nauczanie zdalne będzie prowadzone za pośrednictwem aplikacji Zoom,

– żeby korzystać z aplikacji Zoom nie trzeba jej instalować w swoim komputerze lub komórce,

– jedynie w przypadku problemów z połączeniem, można zainstalować aplikację Zoom korzystając ze strony https://zoom.us/download

– wszelkie materiały (linki do lekcji, informacje, kartkówki sprawdziany, korespondencja z nauczycielami) będą zamieszczane dla uczniów, w formie tekstu lub załącznika, w zakładce “wiadomości” w dzienniku elektronicznym – na koncie ucznia.

3) Podczas zajęć on – line:

– uczeń loguje się do danej lekcji za pomocą linku przesłanego przez nauczyciela przed zajęciami do zakładki “wiadomości”, znajdującej się na koncie ucznia w dzienniku elektronicznym,

– uczeń posiadający kamerę włącza ją na początku zajęć (kamera nie jest obowiązkowa ale wskazana, dla lepszego kontaktu ucznia z nauczycielem),

– uczeń zalogowany i biorący udział w lekcji ma wpisaną obecność na zajęciach, uczeń niezalogowany na lekcji uznany jest jako nieobecny,

– zajęcia on – line trwają 30 minut, pozostały czas lekcji uczeń pracuje samodzielnie bez udziału komputera,

– za pracę czasie zajęć on – line uczeń również jest oceniany, zgodnie ze szkolnym systemem oceniania,

– zgodnie ze statutem szkoły uczeń ma obowiązek
przygotowywać się do zajęć i odrabiać zadania domowe, zgodnie ze wskazówkami udzielanymi przez nauczyciela.

4) Ponadto, informuję uczniów klas 7 i 8, że etap
szkolny Małopolskich Konkursów Przedmiotowych, które miały się odbyć w
przyszłym tygodniu, został przesunięty na inny termin. Wykorzystajcie ten czas
do lepszego przygotowania się do konkursu.

5) Drodzy Rodzice! W związku z obecną sytuacją nie
ma możliwości zorganizowania dni otwartych i klasowych zebrań rodziców, dlatego
proszę Państwa o systematyczną kontrolę frekwencji i ocen swoich dzieci.
Usprawiedliwienia, informacje, pytania – kierujcie Państwo do nauczycieli
poprzez zakładkę “wiadomości” w dzienniku elektronicznym (ze swojego
konta – rodzica). Tam też znajdziecie bieżące informacje od nas – nauczycieli i
dyrekcji.

W razie pytań, problemów, służymy Wam pomocą:

– tel. 12 2747018

– mail: sptok@op.pl

– zakładka “wiadomości” w dzienniku elektronicznym

Wszystkim życzę dużo zdrowia.

Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się znowu w szkole.

Pozdrawiam. Ewa Kawończyk – dyrektor

 

KOMUNIKAT z dnia 23.09.2020r.

Informuję, że login i hasło do dziennika elektronicznego rodzice mogą odebrać:

– w poniedziałek 5 października 2020 r. w godz. 8.30 – 15.00

– we wtorek 6 października 2020 r. w godz. 8.30 – 9.00

Prosimy, aby przyjść do szkoły w maseczce/przyłbicy z własnym długopisem. Należy podejść do drzwi głównych szkoły i zadzwonić na dzwonek.

W przypadku kolejki prosimy o zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami. Login i hasło jest wydawane tylko rodzicom, nie może być wydane uczniowi, ani osobom trzecim. Rodzic potwierdza podpisem odbiór oraz zobowiązanie do nieujawniania loginu i hasła innym osobom.

 

Ewa Kawończyk – dyrektor

KOMUNIKAT z dnia 13.09.2020r. godz. 15 00

W związku z kolejnym zakażeniem koronawirusem, tym razem u ucznia z klasy 7b, po ustaleniach z kierownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach i Wójtem Gminy Tokarnia, informuję:

– od dnia 14 września 2020 r. (poniedziałek) do odwołania – wszyscy uczniowie z klasy 7b nie przychodzą do szkoły, przebywają w domu na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym oraz kontynuują naukę w formie zdalnej;

– Sanepid będzie się kontaktował telefonicznie z rodzicami uczniów z klasy 7b i określi warunki kwarantanny;

– nauczyciele uczący w klasie 7b będą się kontaktowali z uczniami mailowo, telefonicznie, za pomocą komunikatorów oraz będą prowadzili zajęcia on-line w aplikacji Zoom, zgodnie z dotychczasowym podziałem godzin;

– na chwilę obecną, uczniowie z pozostałych klas i nauczyciele, pracują normalnie w formie stacjonarnej.

Jeszcze raz proszę uczniów o bezwzględne noszenie maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych szkoły.

Rodziców proszę o nie wchodzenie do szkoły, a w Strefie Rodzica o zachowanie dystansu między osobami ponad 1,5 m i stosowanie środków ochrony.

 

Ewa Kawończyk – dyrektor

KOMUNIKAT z dnia 11.09.2020r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni informuje, że w związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem COVID-19 jednego z nauczycieli, Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Myślenicach wydała następujące zalecenia:

1) kwarantanną objęty jest nauczyciel oraz jego rodzina;

2) szkoła nadal pracuje w trybie stacjonarnym;

3) należy bezwzględnie przestrzegać procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni.

4) należy monitorować frekwencję uczniów;

5) w piątek 11.09.2020r. należy przeprowadzić gruntowną dezynfekcję powierzchni w budynku szkoły;

6) należy zachowywać dystans pomiędzy osobami.

W związku z powyższym, przypominam:

– do budynku szkoły mogą wchodzić tylko zdrowi uczniowie i pracownicy, dezynfekując ręce;

– poza salą lekcyjną uczniowie przebywają w maseczkach lub przyłbicach;

– rodzice uczniów klas I-IV mogą przebywać tylko w strefie rodzica i tylko w maseczkach lub przyłbicach, pod warunkiem zdezynfekowania rąk;

– nie wolno rodzicom wchodzić na teren szkoły, poza strefę rodzica;

– osoby odbierające dzieci ze świetlicy dzwonią na dzwonek znajdujący się w strefie rodzica i czekają tam na odbiór dziecka;

– rodzice i inne osoby, które mają sprawę do załatwienia w szkole, a nie mogą tego zrobić telefonicznie ani mailowo, mogą podejść do drzwi głównych, zadzwonić na dzwonek i czekać, aż wyjdzie do nich pracownik szkoły, nie wolno samowolnie wchodzić na teren szkoły;

– w przypadku choroby dziecka i skierowania go przez lekarza pierwszego kontaktu na test koronawirusa, proszę rodziców o telefoniczne poinformowanie sekretariatu szkoły o wyniku tego testu;

 

Kontakt ze szkołą: 12/2747 018, sptok@op.pl

KOMUNIKAT z dnia 3.09.2020r. E8 2021

Informuję, że egzamin ósmoklasisty w 2021 roku odbędzie się w dniach:

– 25 (j. polski), – 26 (matematyka), – 27 (j. angielski) – maja 2021r.

W związku z tym:

1) dla niektórych uczniów możliwe jest dostosowanie
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Jakie są możliwe warunki i formy dostosowania możecie Państwo przeczytać pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 Żeby dostosować warunki i formy pracy ucznia na egzaminie, opinia wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub
zaświadczenie lekarskie powinny być dostarczone do szkoły do 15 października 2020r. (o ile do tej pory nie zostały dostarczone).

2) do 20 września 2020 r. prosimy rodziców o wypełnienie części A w deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego zdawanego na
egzaminie przez ucznia i odesłanie jej do wychowawcy. druk deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego

 

Ewa Kawończyk – dyrektor

Druk deklaracji wyboru języka: druk_wybor_jezyka

KOMUNIKAT z dnia 1.09.2020r.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. (do 30.09.2020 uczniowie są ubezpieczeni w firmie InterRisk).

Po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami na zebraniu w dniu 25.08.2020 Rada Rodziców rekomenduje najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia NW dla uczniów w firmie AVIVA. W tym roku rodzice sami wybierają wysokość składki ubezpieczeniowej z 6 podanych wariantów.

Polisę ubezpieczeniową zawieramy osobno dla każdego dziecka. Ubezpieczyć ucznia można:

a) elektronicznie – wchodząc na podany link i postępując zgodnie z instrukcją znajdującą się w prezentacji,

b) papierowo – przez ręczne wypełnienie wydrukowanej deklaracji i dostarczenie jej w kopercie do sekretariatu szkoły wraz z wyliczoną kwotą wybranej składki ubezpieczeniowej

Wszystkie materiały znajdują się w zakładce: UBEZPIECZENIE NW

Rodzice mogą wybrać inną firmę ubezpieczeniową i tam ubezpieczyć dziecko, niemniej jednak do dnia 30.09.2020 proszeni są o dostarczenie (elektronicznie, telefonicznie, osobiście) numeru polisy NW ucznia wraz nazwą firmy ubezpieczającej.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców informuje, że na
zebraniu w dniu 25.08.2020 r., w związku z okresem pandemii koronawirusa, Rada Rodziców przez aklamację przedłużyła o jeden rok szkolny kadencję obecnej Rady Rodziców. Ponadto, pozostawiono taką samą wysokość składki (30 zł od domu).

W tym roku składka nie będzie zbierana w gotówce.
Składkę należy wpłacać na konto Rady Rodziców: 32 8591 0007 1231 0479 9575 0001.

W tytule przelewu proszę podać imiona, nazwisko i klasę uczniów.

Przewodnicząca Rady Rodziców: Anna Jędroszak – Leśniak

 

 

Jeżeli jesteś rodzicem / opiekunem prawnym i chcesz zapisać dziecko do świetlicy szkolnej to:

– wydrukuj i wypełnij wniosek znajdujący się poniżej

– prześlij skan lub czytelne zdjęcie obydwóch stron wypełnionego wniosku na adres poczty elektronicznej szkoły: sptok@op.pl

lub dostarcz do sekretariatu szkoły w formie papierowej.

wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej: wniosek_sw_szkolna

Rozpoczęcie roku szkolnego

Witam w nowym roku szkolnym 2020/21.

Ze względu na pandemię koronawirusa, w tym roku nie planujemy wspólnego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

Odbędą się natomiast spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Do szkoły mogą przyjść tylko uczniowie całkowicie zdrowi i ci, których domownicy nie są objęci kwarantanną.

Klasy I – IV będą się uczyły w salach lekcyjnych wyznaczonych na stałe na parterze, a klasy V – VIII – na piętrze.

Sugerujemy, aby uczniowie przebywając w częściach wspólnych szkoły (szatnie, korytarze, stołówka) zaopatrzeni byli w środki ochrony (maseczka, przyłbica).

Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

Rodzice zaopatrzeni w maseczkę lub przyłbicę, mogą przebywać tylko w strefie rodzica.

Wyjątek stanowi klasa 1, ale tylko w dniu 1 września 2020 r., dla której zostanie zorganizowane zebranie uczniów i rodziców (1 uczeń + 1 rodzic) w sali gimnastycznej.

Pozostałe informacje uczniowie uzyskają od wychowawców we wtorek.

Wszelkie procedury obowiązujące podczas pandemii będą umieszczane sukcesywnie w zakładce Koronawirus – procedury.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

 

Pozdrawiam i życzę Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym.

Do zobaczenia! Ewa Kawończyk – dyrektor

Skip to content